ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az UNI Creative Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1024 Budapest, Nyúl utca 13. a. ép. ; cégjegyzékszám: 01-09-207499; adószám: 25307720-2-41; a továbbiakban: Vállalkozó), és a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Vállalkozó és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek)

1. A jelen ÁSZF alkalmazási köre

A Vállalkozó egyedi megrendelések (a továbbiakban: Megrendelések) és tartós, szerződéses jogviszonyok (a továbbiakban: Keretszerződések) alapján nyújtja szolgáltatásait a Megrendelők részére (Megrendelések és Keretszerződések a továbbiakban együttesen: Szerződés) Az ÁSZF rendelkezései mind az egyedi, mind pedig a tartós jogviszonyok tekintetében irányadóak, eltérés ezen rendelkezésektől csak és kizárólag kifejezetten eltérő, a Felek között létrejövő, írásban rögzített szerződés esetében lehetséges.

2. A Szerződés tárgya

A Szerződés tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti, nyomdai, dekorációs technikai, digitális, kötészeti, vagy ezek kombinálásával történő módon előállítható termék (a továbbiakban: Termék) nyomdai gyártása, sokszorosítása képezi, melynek tartalmát a Megrendelő határozza meg (a fenti szolgáltatások a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) A Vállalkozó a kiadvány, termék tartalmát nem vizsgálja, azért semmilyen felelősséget nem vállal.

Megrendelő szavatol azért, hogy a Termék harmadik személyek jogát, jogos érdekét nem sérti, annak kiadása és terjesztése nem sért személyiségi jogokat, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak.

Megrendelő kijelenti, hogy a Termék felhasználásával kapcsolatban teljes körű jogosultsággal rendelkezik a kiadói jogok gyakorlására, a Termék nyilvánosságra hozatalára, sokszorosítására, terjesztésére, tartalmának meghatározására, vagy harmadik személlyel fennálló jogviszonya alapján jogosult a Szerződés megkötésére.

Vállalkozó a fentiek megsértéséből eredő semmilyen kártérítési felelősséget nem ismer el.

3. Keretszerződések

A Vállalkozó és Megrendelő között létrejövő, tartós jogviszony létrehozását célzó szerződések kizárólag személyes egyeztetés útján, mindkét fél aláírásával, írásban érvényesek. A 4-5. pontban meghatározott, az egyedi Megrendelésekre vonatkozó kikötések a Keretszerződésekre csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben alkalmazásuk jellegüknél fogva nem kizárt.

4. Megrendelések

A Szerződés tárgyát képező, a fentiekben meghatározott Termék paramétereit a Megrendelő az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: Megrendelőlap), juttatja el a Vállalkozóhoz. Szerződésszerű megrendelésnek Vállalkozó csak és kizárólag a Megrendelőlapon szereplő, anyagleadas@unicreative.hu e-mail címre, személyesen a Vállalkozó telephelyén, vagy egyéb írásos formában leadott, megfelelő aláírással ellátott Megrendelőlapokat tekinti.

Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa azon megrendeléseket, melyek teljesítése közerkölcsbe ütközik, sérti a hatályos jogszabályokat, vagy nem egyeztethető össze a Vállalkozó profiljával.

A Megrendelőlapon szerepelnie kell minden szükséges adatnak, amely a szabályszerű teljesítéshez feltétlenül szükséges.
Vállalkozó legkésőbb a Megrendelő szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltünteti az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A Megrendelőlap a fentiekben meghatározottak szerinti eljuttatása Vállalkozó részére szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül, melyhez a Megrendelő a jelen ÁSZF 5. pontjában meghatározott időtartamig kötve van.

5. A Megrendelés visszaigazolása

Vállalkozó a fentiekben meghatározottaknak megfelelő Megrendeléseket azok kézhez vételétől számított 1 munkanapon belül e-mailben visszaigazolja a Megrendelő Megrendelőlapon megadott e-mail címére. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelést 8 napon belül nem igazolja vissza a fentiek szerint, a Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik.

Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre.

6. Leadási anyag és előleg

Megrendelő a Megrendelőlapon általa megjelölt határidőben köteles a termék elkészítéséhez szükséges ú.n. leadási anyagot gyártási minőségben a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

Vállalkozó a leadási anyagot – olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi Megrendelő számára a leadási anyag minőségi javítását a vállalt teljesítési határidőn belül – minőségileg megvizsgálja, szükség esetén a Megrendelő által kívánt javításokat – a Megrendelő költségére – elvégzi.

Amennyiben a Megrendelő a Megrendelőlapon szereplő, a Szerződés tárgyát képező feladatok elvégzésére alkalmatlan anyagot bocsát a Vállalkozó rendelkezésére, Vállalkozó köteles a Megrendelő figyelmét erre haladéktalanul felhívni. Ha a Megrendelő felhívás ellenére sem bocsát a Vállalkozó rendelkezésére alkalmas anyagot, Vállalkozó a szerződéstől elállhat, vagy a Megrendelő kockázatára elvállalhatja. Amennyiben Vállalkozó a fenti figyelmeztetéssel élt, Megrendelő az anyag alkalmatlanságából eredő semmilyen kár megtérítésére nem tarthat igényt.

Ha és amennyiben a szerződésben foglalt teljesítési határidő a leadási anyag minőségi hibája okán lehetetlenné válik, avagy a teljesítésre a vállalt határidőben ezen ok miatt nincs lehetőség, úgy ezen esetekre a szerződésszegés szabályai nem alkalmazhatóak.

Vállalkozó nettó 50.000,- Ft és azt meghaladó értékű Termék megrendelése esetén az előre látható végösszeg 50%-át gyártási előlegként jogosult kiszámlázni, melyet a Megrendelő készpénzben, vagy banki átutalással köteles megfizetni a számla kézhez vételétől számított 8 napon belül.

7. A teljesítés helye és ideje

Vállalkozó Megrendelések esetében a teljesítési határidőt a megrendelés visszaigazolásakor tünteti fel, míg a Keretszerződések esetén a teljesítési határidőt a Felek a közöttük létrejött szerződésben rögzítik.

A teljesítés helye – eltérő megállapodás hiányában – Vállalkozó telephelye, ahonnan a Megrendelő saját költségén jogosult a terméket elszállítani. Megrendelő a kész Terméket az annak elkészültéről szóló értesítésben megjelölt, és azt követő 8 napon belül jogosult és köteles a kész Terméket átvenni.

Amennyiben a Szerződés tárgyát képező Termék jellegéből következik, Vállalkozó 1 példány digitális adathordozón köteles Megrendelő részére átadni a Terméket, szerkeszthető formátumban.

Amennyiben Felek a fentiektől eltérően állapodnak meg a teljesítés helyében, a Vállalkozó jogosult díjat felszámolni a Termék szállítási költségeinek fedezésére, melynek összegéről a Megrendelés visszaigazolásakor tájékoztatja a Megrendelőt. Nettó 50.000,- Ft és azt meghaladó értékű megrendelés esetén Vállalkozó díjmentesen szállítja ki a Terméket Budapest közigazgatási határain belül, a Megrendelő által megadott címre.

Felek a teljesítés helyén és időpontjában jogosultak, amennyiben pedig Megrendelő mennyiségi vagy minőségi kifogással él, köteles átadás-átvételi jegyzőkönyvet felvenni, melyet a Felek aláírásukkal igazolnak.

8. Mennyiségi kifogások

Megrendelő az átvétel során köteles ellenőrizni mind a szerződés tárgyát képező Termék mennyiségét. Ha a Megrendelő eltérést tapasztal a megrendelt és a Vállalkozó által visszaigazolt mennyiséghez képest, az átadásra kerülő mennyiséget a teljesítési helyen ellenőrizni kell. Eltérés esetén azt a Felek képviselői az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik.

A megrendelt és visszaigazolt példányszámnál alacsonyabb példányszám esetén a Megrendelő választása szerint:
póthatáridő tűzésével a le nem gyártott példányok legyártását kérheti;
a le nem gyártott példányok számával megegyező árleszállításra tarthat igényt.

A megrendelt és visszaigazolt példányszámnál a gyártási hatékonyság okán legyártott magasabb példányszám esetén, ha a Megrendelő a többletpéldányokra igényt tart, úgy ezen példányokat az ellenértékük megfizetése nélkül átveheti és elszállíthatja. Ha és amennyiben a többletpéldányokra Megrendelő nem tart igényt, úgy Vállalkozó azokat hulladékként hasznosítja.

9. Minőségi kifogások

A Megrendelő a Termék átvételekor legalább szúrópróba szerűen, majd az átvételt követő 3 munkanapon belül tételesen köteles ellenőrizni a Termék minőségét. Ha a Megrendelő a Termék minőségével kapcsolatosan kifogást kíván előterjeszteni, arról a Termék átvételekor személyesen, vagy legkésőbb a Termék átvételét követő 8 naptári napon belül köteles ajánlott levélben értesíteni a Vállalkozót. A Megrendelő köteles a bejelentett minőségi kifogás alátámasztására szolgáló valamennyi bizonyítékát kifogása előterjesztésével egyidejűleg a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

Ha a Megrendelő a Termék átvételét követő 8 napos határidőn belül nem terjeszt elő minőségi kifogást, azt úgy kell tekintetni, hogy a Megrendelő szerződésszerű teljesítésként elfogadta a Vállalkozó által a Megrendelő részére átadott termékeket, és a Megrendelő a továbbiakban nem jogosult minőségi kifogást tenni.

Vállalkozó a minőségi kifogás személyes előadásától, vagy az arról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül köteles írásbeli, bizonyítékokkal alátámasztott véleményt adni a Megrendelőnek a kifogásról. A hiba előfordulási arányának és súlyának megállapítását a Felek közösen végzik.

Az Vállalkozó megbízottja a megrendelői minőségi kifogás tudomására jutását követően, előre egyezetett időpontban megjelenik a kifogásolt termék tárolási helyén, ahol a Megrendelő megbízottjával közös jegyzőkönyvben rögzítik a kifogást, valamint az azzal kapcsolatos észrevételeket, egyidejűleg pedig a kifogásolt termékből mintát vesznek a kifogás kivizsgálása céljából.

Felek a fentiek szerinti jegyzőkönyv felvételét, illetve mintavételt követően a megrendelői minőségi kifogás alapossága, alapos kifogás esetén annak rendezése tárgyában elsődlegesen egyeztetni kötelesek.

Amennyiben a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem tudnak közös álláspontra jutni, úgy kötelesek egy, általuk közösen kiválasztott és kölcsönösen elfogadott szakmai minőségellenőrző szerv szakvéleményét beszerezni. A szakvélemény elkészítésének költségeit Felek 50%-50% arányban kötelesek megelőlegezni, viselni pedig az a Fél köteles, akinek a minőségi kifogás tárgyában kialakított álláspontját a szakvélemény nem támasztja alá.

10. Vállalkozási díj

A Megrendelő köteles a Szerződés tárgyát képező Termék átadásával egyidejűleg, vagy egyéb megegyezés alapján később kiállított és átadott számla ellenértékét a számlán jelzett határidőben – készpénzben, banki befizetéssel, vagy hagyományos banki átutalás útján – a Vállalkozónak a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10400085-50526777-85551018 bankszámlaszámára megfizetni.

A megrendelt áru vételárának nagyságára, illetőleg a Megrendelő esetleges tartozására tekintettel Vállalkozó fenntartja azt a jogát, hogy a megrendelt árut a vételár megfizetése előtt csak akkor adja át, ha a Megrendelő törvényes képviselője, vagy az áru átvevője készfizető kezességet vállal a vételár és késedelmi kamatainak megfizetésére, vagy a Megrendelő a szerződést, illetve a vételár megfizetésének teljesítését zálogjoggal, vagy bankgaranciával, vagy értékpapír óvadékként történő nyújtásával biztosítja.

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő összeg.

Amennyiben Megrendelő a vállalkozási díj megfizetésével 10 napon túli késedelembe esik, kötbér fizetésére köteles, amelynek összege minden egyes fizetési késedelemmel érintett nappal a vállalkozási díj összegének 1%-a.

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő a számlán szereplő összeg tekintetében sem annak teljesítési határidejéig, sem a Vállalkozó által a Megrendelőnek küldött írásbeli fizetési felszólításban meghatározott határidő lejártáig az esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó jogosult a követelését azonnali beszedési megbízás útján a Megrendelő bankszámlájáról beszedni.

11. Tulajdonjog-fenntartás

Ha és amennyiben a szerződés tárgyát nyomdai szolgáltatás, vagy egyéb megrendelt Termék előállítása képezi, úgy Vállalkozó ezen termékek tulajdonjogát a szolgáltatásról kiállított számla teljes összegének kiegyenlítéséig fenntartja. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a tulajdonjogból eredő jogosultságok csak a vételár teljes megfizetése után illetik meg, azonban az áru átadás-átvételét követően a kárveszélyt teljes mértékben viselni köteles.

Vállalkozó nem járul hozzá ahhoz, hogy a Megrendelő az átvett áru értékesítésekor befolyó összegből fizesse meg az átvett áru ellenértékét. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átvett árut a vételár teljes kifizetése előtt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és azzal sajátjaként más módon nem rendelkezhet, e kötelezettség megszegése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

12. Szerződésszegés

Megrendelő késedelme

Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó tevékenységéből eredően meghatározott időbeosztással dolgozik, érdeke fűződik ahhoz, hogy az egyes feladatokat az előre ütemezett időszakban végezze el.

Fentiekre tekintettel amennyiben Megrendelő elmulasztja a 6. pontban megjelölt anyagleadási határidőt, Vállalkozó jogosult új anyagleadási határidőt meghatározni, amelyet Megrendelő köteles 3 napon belül elfogadni, ellenkező esetben Vállalkozó jogosult a szerződést felmondani, és a szerződésszegésből eredő kárát érvényesíteni.

Amennyiben Megrendelő a kész Termék 9. pontban megjelölt átvételével késedelembe esik, Vállalkozó jogosult a Termék őrzésével és raktározásával felmerülő költségeket a Megrendelőre hárítani. Eltérő megegyezés hiányában Megrendelő köteles a késedelemmel érintett naptári naponként Vállalkozónak az Termék számlán megjelölt ellenértéke 1%-ában meghatározott összeget tárolási díjként megfizetni.

Amennyiben a Megrendelő a kiszállított Terméket nem veszi át a Megrendelőlapon meghatározott helyen és időben, a Vállalkozó jogosult új átvételi határidőt tűzni, melyről köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó a Termék ismételt kiszállítására nem kötelezhető.

Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben Megrendelő a szerződés tárgyát képező Terméket a teljesítés határidejeként megállapított naptári naptól számított 30 napon belül nem veszi át, úgy Vállalkozó úgy tekinti, hogy Megrendelő a szerződéstől elállt, amelyre figyelemmel Megrendelő köteles az elállásával okozott kárt, illetve Vállalkozónak ezzel összefüggésben felmerült igazolt költségeit megtéríteni.

Vállalkozó késedelme

Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítésével késedelembe esik úgy Megrendelő jogosult a késedelemmel érintett naptári naponként a megrendelővel a felek között előre írásban megállapodott összeget késedelmi kötbér jogcímen a Vállalkozó számlakövetelésével szembeállítani.

Vállalkozó hibás teljesítése

Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben szolgáltatása akár mennyiség, akár minőség tekintetében nem felel meg a Szerződésben foglaltaknak.

Mennyiségi, illetve minőségi kifogás előterjesztésére, illetve rendezésére a 10., illetve 11. pontban foglaltak megfelelően irányadóak.

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatosan előterjesztett és a 11. pontban foglaltak szerint alapos kifogás esetén Megrendelő elsődlegesen a szolgáltatás kijavítását kérheti. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hiba súlyának és előfordulási gyakoriságának megfelelő, arányos árleszállításra tarthat igényt.

Megrendelő a szerződés tárgyát képező Termékkel szemben támasztott minőségi kifogása esetén elsődlegesen a hibás termék kicserélését, illetve kijavítását követelheti. Megrendelő a konkrét szavatossági igényét már a minőségi kifogás előterjesztésekor köteles előadni.

Vállalkozó az alapos megrendelői kifogás esetében köteles a kifogásolt terméket 5 munkanapon belül kijavítani, illetve kicserélni.

Amennyiben a kijavítás vagy kicserélés bármely okból nem lehetséges, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne, Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a megrendelői kifogás előterjesztésekor a termék ellenértéke még nem került kiegyenlítésre, a minőségi kifogásra hivatkozással a 12. pont szerinti díjfizetést a Megrendelő nem jogosult megtagadni, azonban javaslatot tehet egy mindkét Fél által méltányosnak tartott összeg visszatartására szavatossági igénye rendezéséig.

13. Szerzői jogok

Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítése során létrejövő, szerzői jogi védelem alá tartozó alkotások tekintetében kizárólagos, módbeli, térbeli és időbeli korlátozástól mentes, minden – különösen az Szjt. 17. §-ában meghatározott – felhasználási mód tekintetében felhasználási jogosultságot enged Megrendelőnek. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt.

A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a felhasználási jogok átruházásának ellenértékét a vállalkozási díj magában foglalja.

Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés alapján létrejött szellemi alkotásokkal kapcsolatban nincs és – időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül – a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában.

14. Adatkezelés

Vállalkozó a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen ÁSZF keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkotó szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.

Vállalkozó a fenti adatokat csak addig kezeli, amíg az adatkezelés célja fennáll.

15. A jelen ÁSZF megismerhetősége

Vállalkozó a jelen ÁSZF mindenkor hatályos verzióját folyamatosan közzéteszi a www.unicreative.hu címen található honlapján, valamint Megrendelőlapja hátoldalán. A jelen ÁSZF a Felek által kötött minden egyes Keretszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Vállalkozó Megrendelés, illetve Keretszerződés kötése esetén köteles a Megrendelő figyelmét felhívni az ÁSZF alkalmazására.

Megrendelő a Szerződés létrejöttével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte és megértette, valamint kötelezettséget vállal az abban foglalt feltételek betartására.

16. A jelen ÁSZF módosítása

Vállalkozó fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, a módosítás hatálya azonban a már megkötött szerződésekre csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél írásban, előzetesen kifejezetten tudomásul vette. Vállalkozó az ÁSZF módosítását annak hatályba lépése előtt legalább 30 nappal előre köteles közzétenni a honlapján. A megkötött és még hatályos, vagy még hatályba nem lépett szerződések esetében, Vállalkozó írásban is köteles 30 nappal előre tájékoztatni a megrendelőit az ÁSZF módosításáról.

17. Vállalkozó adatai

Székhely: 1024 Budapest, Nyúl utca 13/a.
Adószám: 25307720-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-207499
Képviseli: Karvász Dániel ügyvezető
Telefonszám: (+36 30) 579 1414
E-mail cím: karvasz@unicreative.hu
Levelezési cím: 1024 Budapest, Nyúl utca 13/a.
Honlap: www.unicreative.hu

18. Záró rendelkezések

Amennyiben a jelen ÁSZF és a Felek között létrejövő Szerződés rendelkezései egymástól eltérnek, az utóbbiak válnak a szerződés részévé.

Felek a Szerződés hatálya alatt tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként, bizalmasan kötelesek kezelni. Az adatok illetéktelen személy részére történő átadásából származó károkért felek anyagi felelősséggel tartoznak.

Felek törekednek arra, hogy a szerződésből eredő vitás ügyeket peren kívül rendezzék.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben egyebekben Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2016. február 22.

karvaszdaniÁSZF